Kategóriák

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek


Általános tudnivalók

 • Kérje az eladótól a garancia érvényesítését!
 • A vásárló a jótállási igényét sorszámozott, egyedi azonosító jegyekkel ellátott, eredeti jótállási jeggyel érvényesítheti. Kérjük, gondosan őrizze meg a jótállási jegyet és a vásárlást igazoló számla másolatát!
 • Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.
 • A jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve a termék típusa, gyártási száma, az eladás dátuma, és szerepel rajta a terméket a fogyasztónak közvetlenül eladó cég, kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) neve, címe, aláírása, bélyegzője.
 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenítését vonja maga után.
 • Jótállási időn belül a termék rendeltetésszerű használata során bekövetkezett meghibásodását kizárólag az OLYMPUS hivatalos márkaszervize javíthatja érvényes jótállási jegy és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.
 • A terméken tárolt adatállomány, beállítások mentése, megőrzése a fogyasztó feladata. Az adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott kárért sem az OM Digital Solutions, sem a márkaszerviz nem vállal felelősséget akkor sem, ha a kár az elvégzett javításra visszavezethető okból következik be.
 • A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállásos javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő és akkor is, ha nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek, de a vásárló azt megrendeli.
 • A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tarozik a jótállási kötelezettség körébe.
 • Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.
 • Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót!


A jótállás időtartama

 • Az OM Digital Solutions az általa forgalmazott termékekre a 151/2003 (IX. 22.) sz. kormányrendeletben, a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt 12 hónap/1 év, (az OM Digital Solutions az által forgalmazott digitális fényképezőgépekre, pedig 24 hónap/2 év) jótállást vállal, amely jótállási idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
 • Ha a termék a jótállási időn belül, rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott, a jótállás időtartama a javításra történt átvétel és a megjavított termék átadása között eltelt idővel meghosszabbodik.
 • Ha a termék nem javítható, és a fogyasztó cserét kér, úgy az új termékre a jótállási idő ismét 1 év (az OM Digital Solutions az által forgalmazott digitális fényképezőgépekre pedig 24 hónap/2 év).


A jótállási igény bejelentése és érvényesítése

 • A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy: Ptk. 685 §d. pont).
 • Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, és a fogyasztó emiatt kíván csereigényt érvényesíteni, úgy a kereskedő köteles a terméket cserélni feltéve, hogy a termék meghibásodása bizonyított, és jótállási igény érvényesítését kizáró ok nem áll fenn.
 • A fogyasztó a jótállási időn belül meghibásodott termék kijavítása iránti igényét elsősorban a Jótállási jegyen megjelölt márkaszerviznek jelentheti be, de fordulhat közvetlenül a kereskedőhöz is.
 • A jótállási igény a termék, a jótállási jegy és számla egyidejű átadása mellett tekinthető bejelentettnek. A márkaszerviz a terméket a kivehető, leszerelhető tartozékok nélkül veszi át.
 • A javítás részletes feltételei a szerviz munkafelvételi lap hátoldalán olvashatók.


A kereskedő és a szerviz jótállással kapcsolatos kötelezettségei

 • A termék eladásakor a kereskedő köteles a terméken és a Jótállási jegyen feltüntetett adatokat egyeztetni, és a vásárlás dátumának feltüntetése mellett a Jótállási jegyet aláírva, lepecsételve a termékkel, számlával együtt a fogyasztónak átadni.
 • Szabálytalanul kiállított jótállási jegyért a következmények a kereskedőt terhelik.
 • A meghibásodott termék szervizbe történő be- és visszaszállításról a vásárló gondoskodik.
 • A49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 4.§-a értelmében a márkaszerviz törekszik arra, hogy jótállásos terméknél a javítási határidő a 15 napot ne haladja meg.


A jótállási igény érvényesítését kizáró okok

 • Megszűnik az OM Digital Solutions jótállási felelőssége, ha a márkaszerviz bizonyítja, hogy a bejelentett hiba a nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen szállítás, tárolás, elemi csapás, erőszakos külső behatás, vagy illetéktelen javító szerviz beavatkozásának következménye, vagy a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopás esetén.
 • Kizárja továbbá a jótállási igény érvényesítését, ha a termék meghibásodása azon okra vezethető vissza, hogy a fogyasztó nem tartotta be a termékhez adott használati, kezelési útmutatóban foglaltakat, beleértve a karbantartásra vonatkozó előírásokat is.
 • Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a Jótállási jegy nem érvényes, valamely lényeges adat nem azonosítható vagy valótlan, illetve a termék gyári száma hiányzik, nem olvasható.


A fogyasztó kötelező jótálláson alapuló jogai

 • A Ptk. 306. § (1) alapján hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint – díjmentes javítást vagy cserét kérhet.
 • Ha a kötelezett a javítást, illetve a cserét nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – a fogyasztó választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A javítást vagy cserét megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
 • Ha a kötelezett a készülék javítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a készüléket a kötelezett költségére maga javíthatja meg, vagy a javítást mással elvégezetetheti.
 • Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.


A jótállási jegy csak a vásárlást igazoló számlával együtt érvényes.
Az eladó köteles a jótállási jegyet hitelesíteni, és azt a vásárlónak átadni!


Igen Nem