Kategóriák

Általános tudnivalók a szervizzel kapcsolatban

Fontos tudnivalók szervizéssel kapcsolatban:

Ha nincs lehetősége szervizátvevő helyünket személyesen felkeresni, garanciális készülékét leadhatja javításra a vásárlás helyén is, ahol kötelesek azt felénk továbbítani. Egyéb esetben feladhatja szervizátvevő helyünk címére postán. Lehetőleg csak a készüléket adja fel, minden ki- és levehető tartozéka nélkül, mellékeljen hozzá egy rövid hiba leírást elérhetőségekkel (név, cím, telefonszám), a készülékhez tartozó eredeti jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát. A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. három hét.

Amenniyben a készüléket személyesen adja le átvevőhelyünkön,  valamint épp rendelkezésre áll szabad cserekészülék, úgy azt az ügyfél díjmentesen kérheti a javítás idejére.

Az egyes készülékekre vonatkozó garanciális idő, függ a termék vételárától:

A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Szervizünk fizetős javítást átalánydíjas szolgáltatás keretében vállal, ami hibától függetlenül kizárólag a készülék típusától függ. A javítási díj fedezi a teljes szerviz szolgáltatást, ami tartalmaz egy teljes átvizsgálást, a hibák kijavítását, külső-belső tisztítást és fél év teljes körű garanciát is biztosít, amit kiadási bizonylat és a számla együttes bemutatása mellett vehet igénybe.
Márkavédelmi okokból alkatrészt kiadni nem áll módunkban! Hibás vagy hiányzó alkatrészt kizárólag a márkaszerviz cserél fizetős szerviz szolgáltatás keretében.

A párhuzamos importokkal (úgynevezett "szürke importokkal") kapcsolatos tájékoztatás
A párhuzamos import áruknak többnyire kereskedelmi behozatalát jelenti olyan értékesítési útvonalon, amelyet a gyártó nem engedélyezett. A gyártó értékesítési hálózatát szándékosan elkerülik. A „szürke importként“ is ismert párhuzamos importok az Olympus vállalat beleegyezése nélkül történnek, és ezeket a termékeket hivatalosan nem tervezik Európában értékesíteni.

Bővebben -->

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a javító szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos főbb tudnivalókra és feltételekre.

 • A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

  A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

  A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

  A  fogyasztó a  kijavítás iránti igényét választása szerint a  vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
  A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Frissítve: 2022.04.01.


Az esetleges házhozszállítás díja utánvéttel bruttó 2.100.- Ft.
Amennyiben nincs lehetősége készülékét személyesen leadni, beküldheti postai úton is. Kérjük kizárólag a készüléket küldje, annak minden le- és kivehető tartozéka nélkül, mellékelve egy rövid hibaleírást elérhetőséggel (név, cím, telefonszám), pontos számlázási és házhozszállítás esetén szállítási cím megadásával. Kérjük mellékeljen még egy írásos nyilatkozatot, miszerint a fent említett javítási költséget elfogadja, ennek hiányában ugyanis nem áll módunkban a szerviz szolgáltatást elkezdeni! A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. három hét.

Amennyiben postai úton küldi be készülékét, javasoljuk töltse ki és mellékelje a következő adatlapot:
 

Olympus szerviz hibabejelentő adatlapOlympus javítási árlista 2024.04.10-től

 


Márkaszervizünk:

 


Igen Nem